Condicions de Venda

COMANDES
a)  Tota comanda rebuda comportarà l’acceptació de les nostres condicions de venda.

b)  Les comandes es realitzaran, preferentment, mitjançant un document escrit i firmat; un cop rebut, s’iniciaran els tràmits oportuns per lliurar la mercaderia.

c)  S’haurà de realitzar una comanda mínima de 60€ (IVA no inclòs) perquè els ports siguin pagats.

d) Els preus reflectits a la tarifa no porten inclòs  l’IVA.

e)  L’IVA aplicat a l’Estat Espanyol, en el cas dels nostres productes, és del 7%. En el cas dels clients detallistes s’aplicarà el corresponent al  Règim d’Equivalència (el RE és l’ 1%).

f)  A la factura quedarà reflectit l’import de l’IVA aplicat.

g)  Els informem que a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla, enviem sense IVA.

CONDICIONS DE LLIURAMENT
a)  Els productes es faran arribar a l’adreça de lliurament indicada a la comanda.

b)  Per facilitar l’enviament, s’aconsella indicar una adreça en la qual la comanda pugui ésser rebuda durant l’horari laboral.

c)  En cas de retard en el lliurament dels productes, la responsabilitat recaurà sobre les empreses de transport, quedant totalment exclòs  “Emars Sefed”.

d)  Les presents condicions de venda s’apliquen a totes les comandes rebudes. Excepció: els  clients d’exportació es regiran per les clàusules INCOTERM (2000).

e)  Qualsevol variació de les clàusules esmentades serà pactada i acceptada per escrit i es reflectirà a la factura PRO - FORMA o el document que escaigui.

TRANSPORT NACIONAL
a)  Emars Sefed, SAS es responsabilitza del transport de les mercaderies fins al lliurament de les mateixes al seu destí final.

b)  Els preus de les nostres tarifes inclouen el transport fins a qualsevol punt de la Península, excepte les comandes que no superin els 60€ (IVA no inclòs). En aquest cas, la mercaderia restarà al nostre magatzem i serà el client qui s’encarregui de contractar el transport.